Privacy

Chilled Crunch is een platform van Aviko. Aviko vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Aviko heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die Aviko verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is.

Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Aviko verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Aviko en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Aviko-websites, of tijdens andere contactmomenten met Aviko. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw gebruik van de Aviko-websites kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via het formulier op de website. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.

De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, postcode, plaats, zakelijke gegevens (werkgever of contactgegevens van uw werkgever), interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.

Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dat is een service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. De gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die via de cookies worden verzameld, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google neemt de privacyprincipes van de Amerikaanse ‘Safe Harbor’-overeenkomst in acht en is bij het ‘Safe Harbor’-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om ons andere services in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, als dat wettelijk is voorgeschreven of als die partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Wij hebben ingesteld dat Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers van onze website wist. Zo komen wij nooit in het bezit van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de ‘Opt-out Browser Add-on’ installeren.

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Aviko. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens mogelijk ten behoeve van de verkoop van onze producten en voor de uitvoering van onze diensten, waaronder mede begrepen de financiële verwerking daarvan. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren en onze relatie met u te onderhouden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Aviko verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Aviko aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Aviko. Hieronder valt mede personeel van alle groepsmaatschappijen of externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Aviko verwerken ten behoeve van door Aviko vastgestelde doelen. Aviko verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Aviko uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Aviko neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Aviko bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Aviko persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Aviko uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Aviko aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aviko of indien u uw persoonsgegevens die Aviko heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Aviko via het contactformulier op de website van Chilled Crunch. Aviko zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren. Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Aviko kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Gebruik van cookies

Aviko Foodservice Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In onze Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Aviko Foodservice Nederland.

8. Links naar andere websites

Onze website bevat zowel links naar websites van groepsmaatschappijen als links naar niet-Aviko websites. De websites van groepsmaatschappijen kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten. Daarnaast kunnen externe niet-Aviko websites andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Aviko is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites.

9. Wijzigingen en contact

Mocht Aviko veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.

Contact

Aviko B.V.
Postbus 8
7220 AA Steenderen (The Netherlands) Telnr: 0031 (0)575 458 238

Cookieverklaring

Aviko maakt op deze website gebruik van cookies. Deze cookieverklaring geldt voor de cookies die Aviko gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schijf of in het geheugen van jouw apparatuur (zoals een computer) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit maakt jouw volgende bezoek makkelijker, omdat cookies bijvoorbeeld jouw gekozen instellingen kunnen onthouden. Cookies kunnen in principe jouw apparatuur – of de bestanden die daarop staan – niet beschadigen.

Toestemming voor het gebruik van cookies?

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. Wanneer jij op de website komt, krijg je een melding te zien die je kan accepteren (dit ben je niet verplicht). We willen je erop wijzen dat je jouw toestemming te allen tijde weer kunt intrekken.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende type cookies:

Functionele cookies

Hiermee kunnen wij de website beter laten functioneren en gebruiksvriendelijker voor de bezoeker maken. Bijvoorbeeld we slaan je inloggegevens op, onthouden je voorkeursinstellingen of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. Hiervoor is geen toestemming nodig om deze te plaatsen op de website.

Analytische cookies

Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • Het aantal unieke bezoekers
  • Hoe vaak gebruikers de website bezoeken
  • Welke pagina’s de websitebezoekers bekijken
  • Hoe lang een websitebezoeker een bepaalde pagina bekijkt • Bij welke pagina de websitebezoeker de website verlaat

Wij maken gebruik van de volgende analytische cookies:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bezoekgegevens vast te leggen. Om informatie te meten plaatst Google een cookie op de website. De informatie, zoals locatie, besturingssysteem en browser wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. De door Google Analytics verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen en verwerkt. Deze verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacy statement van Google staat verder beschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn. Wij analyseren in Google Analytics de gegevens om de website te verbeteren.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt bovendien aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijderd, kan dit gevolgen hebben voor de werking van deze website.

Disclaimer

De website van Aviko B.V. is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Aviko website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Aviko website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Aviko B.V. streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Aviko B.V. geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bezoekers van de website van Aviko B.V. kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Aviko B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Aviko B.V. op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aviko B.V.

Hoewel Aviko B.V. ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Aviko B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Aviko B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.